Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

strona główna b kopia c kopia a kopia informacje

LOKAL MIESZKALNY STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ - KW nr KI1A/00028485/1

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie posiadający kancelarię w Staszowie, przy ulicy Wschodniej 13/315, na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 września 2015 r. o godz. 14:50 w Sądzie Rejonowym w Staszowie sala nr 130 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu mieszkalnego nr 41, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Staszów przy ul. Mickiewicza 20, gmina Staszów, stanowiącego własność dłużników Brudek Teresa i Brudek Janusz, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr Kw KI1A/00028485/1. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 43,50 m. kw. oraz przynależnej do lokalu piwnicy. Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 100.210,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 75.157,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 10.021,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoby występujące jako reprezentanci spółek prawa handlowego powinny posiadać wyciąg z KRS z bieżącego roku. Nieruchomość tą wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Adres:

MICKIEWICZA 20/41
28-200 STASZÓW


Powered by SobiPro

f

e

d