Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

strona główna b kopia c kopia a kopia informacje

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - KW nr KI1A/00020523/4

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie posiadający kancelarię w Staszowie, przy ulicy Wschodniej 13/315, na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 września 2015 r. o godz. 13:20 w Sądzie Rejonowym w Staszowie sala nr 133 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Zawada, gmina Połaniec, stanowiącej własność dłużnika EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. z/s w Radomiu, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr Kw KI1A/00020523/4. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działek nr ewid. 168/10, 169/8, 169/9 o łącznej powierzchni 1,7100 ha, zabudowanych budynkami użytkowanymi dawniej, jako produkcyjno-magazynowe z zapleczem biurowym i socjalnym, obecnie nieużytkowanymi. Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 1.058.870,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 794.152,50 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 105.887,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie lub na konto komornika: PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289. Rękojmia może być złożona również w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Osoby występujące jako reprezentanci spółek prawa handlowego powinny posiadać wyciąg z KRS z bieżącego roku. Nieruchomość tą wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Adres:

ZAWADA
28-230 POŁANIEC


Powered by SobiPro

f

e

d